Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Cursuri
Cursuri de formare PDF Print E-mail

 

CURSURI DE FORMARE

 

Scopul şi obiectivele programului de formare


Generalităţi

Dezvoltarea competenţelor de tip „a învăţa să înveţi” ramâne o preocupare majoră în optimizarea şi modernizarea actului didactic românesc. Generalizarea introducerii strategiilor de predare-învăţare moderne interactive, centrarea acţiunilor didactice pe elev, tratarea diferenţiată a elevilor prin teme variate sau individualizate sunt o necesitate în activitatea didactică, conform Planului National de Dezvoltare 2007-2013.

În acest sens, obiectivele generale pe care le urmăreşte proiectul sunt:

a) creşterea gradului de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
b) dezvoltarea conceptului de formare profesională continuă în rândul cadrelor didactice la nivelul celor şase regiuni de dezvoltare vizate de proiect;
c) alinierea sistemului educaţional preuniversitar la standardele internaţionale privind metodica de predare.

Scopul proiectului este dezvoltarea şi acreditarea naţională a unui program inovativ de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de scurtă durată în folosirea de metode de predare adaptate stilului de învăţare al elevilor şi utilizarea tehnicilor experienţiale.

Îndeplinirea scopului se va realiza prin atingerea obiectivului specific al proiectului, şi anume, creşterea gradului de perfecţionare a 1.080 cadre didactice, din cele şase regiuni ale ţării, timp de trei ani, cu un cost de 8,2 mil de lei.

Prin realizarea scopului proiectului va fi atins obiectivul general al Axei Prioritare I, POS DRU, „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“ prin oferirea unui program de perfecţionare continuă modern, inovativ şi de calitate, a cadrelor didactice, care va avea ca efect creşterea gradului de asimilare de cunoştinţe în rândul elevilor şi alinierea metodologiei de predare la standarde internaţionale. Creşterea gradului de calificare a cadrelor didactice prin familiarizarea acestora cu noţiuni privind tipurile de temperament ale copiilor, stilurile lor de învăţare, a metodelor de determinare a temperamentelor şi îmbunătăţirea metodelor de predare cu ajutorul tehnicilor experienţiale, fac ca proiectul să răspundă obiectivelor specifice ale DMI 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare“. Îmbunătăţirea procesului de învăţare la nivel interregional, prin instruirea cadrelor didactice, va asigura pe viitor o creştere a calităţii învăţământului românesc având ca efect pe termen lung crearea unei economii bazate pe cunoaştere şi îndeplinind obiectivul general al POS DRU.

 
Unitatea de curs 1 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 1.

Temperamentul şcolarilor. Dialogul temperamentelor: profesor şi elev

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Secvenţa îşi propune să furnizeze cursanţilor baza de cunoaştere necesară pentru înţelegerea, evaluarea şi valorificarea caracteristicilor temperamentale proprii, ca şi pe cele ale partenerilor de dialog, pentru optimizarea comunicării în actul didactic: pregătirea şi expunerea cunoştinţelor şi temelor practice, dialogul dintre profesor şi elev, desfăşurarea în comun a unor activităţi.
Scopul prim al acestei prime unităţi de învăţare este să permită cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific privind noţiunilor fundamentale despre temperament integrate într-o viziune corectă privind structura psihicului, funcţionarea şi dinamica energiei (eul conştient şi modurile funcţionale; inconştientul şi modalităţile de compensare dinamică). Sunt prezentate dimensiuni ale temperamentului: extraversia faţă de introversie; senzorialitate faţă de intuiţie; logicul faţă de afectiv; raţionalitatea faţă de spontaneitate; transformare şi creativitate. De asemenea, este realizată prezentarea caracteristicilor faţetelor celor patru dimensiuni, a indicilor de comportament ca şi consecinţă a combinării dimensiunilor.

Read more...
 
Unitatea de curs 4 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 4.

Gândire performantă şi creativitate

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Obiectivul general al unităţii de curs este acela de a analiza corelaţiile multiple dintre tipurile psihologice de temperament, gândirea performantă şi creativitatea. Aceste trăsături şi competenţe pot fi dezvoltate în procesul educativ utilizând anumite tehnici de învăţare, stiluri de predare şi de evaluare, pe care încercăm să le punem în evidenţă.

Read more...
 
Unitatea de curs 7 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 7.

Elevi în situaţii speciale: devianţi şi supradotaţi

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Acest modul urmăreşte dezvoltarea competenţelor persoanelor din grupul ţintă (consilieri şcolari) de a selecta, adapta şi utiliza instrumente specifice de identificare a elevilor în situaţii speciale şi de definire a particularităţilor acestora, în special din perspectiva temperamentului. În egală măsură, modulul contribuie la dezvoltarea strategiilor didactice şi de asistenţă la nevoile de învăţare ale elevilor aflaţi în situaţii speciale, cu focalizare pe elevii devianţi şi supradotaţi.

Read more...
 
Unitatea de curs 2 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 2.

Arhitecturi de învăţare: design de curs şi metode de predare inovative (experienţiale)

 

Obiectivul general al unităţii de curs


La finalul acestui curs, participanţii vor şti şi vor putea aplica metode de instruire în cadrul unor planuri de lecţii care să fie adaptate temperamentului şcolarilor. Participanţii vor înţelege o proiectare şi o viziune asupra lecţiilor care le va permite să adapteze conţinutul materiei specifice în funcţie de combinaţia optimă dintre aspectele cognitive şi interactive.

Read more...
 
Unitatea de curs 5 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 5.

Evaluarea personalizată a elevilor

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Obiectivul general al unităţii este acela de a instrumenta profesorii care predau anumite discipline de studiu şi consilierii şcolari, cu metode şi tehnici de evaluare personalizată a elevilor. Din această perspectivă şi în relaţie cu tema centrală a proiectului – temperamentul elevilor – abordarea problematicii evaluării personalizate oferă profesorilor idei, analize şi exemple de adaptare a evaluării şcolare la specificul elevilor, de valorificare a caracteristicilor acestuia şi de promovare a unor demersuri educaţionale constructive, cu rol preponderent motivaţional, în defavoarea abordării notei ca sancţiune.

Read more...
 
Unitatea de curs 8 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 8.

Consilierea elevilor, profesorilor şi părinţilor

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Obiectivul general al unităţii de curs îl reprezintă construirea bazelor teoretice şi exersarea abilităţilor practice de consiliere a elevilor, părinţilor, profesorilor. Ne propunem să oferim un bagaj minimal, dar suficient de informaţii teoretice prin care consilierii şi cadrele didactice să identifice avantajele şi potenţialităţile diferitelor paradigme şi totodată să poată alege acea abordare adaptată stilului personal sau nevoilor beneficiarilor.

Read more...
 
Unitatea de curs 3 PDF Print E-mail

 

Unitatea de curs nr. 3.

Comunicare şi interacţiune educaţională

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Principalul obiectiv al acestui modul este de a oferi participanţilor cunoştinţe, abilităţi şi competenţe practice privind comunicarea interpersonală şi în grupuri şi de a analiza corelaţiile multiple dintre tipurile psihologice de temperament şi tehnicile de comunicare interpersonală şi în grup.

Aceste trăsături şi competenţe pot fi dezvoltate în procesul educativ adoptat de profesori utilizând anumite tehnici de învăţare, stiluri de predare şi de evaluare, pe care încercăm să le punem în evidenţă şi să le exemplificăm practic prin intermediul unor exerciţii aplicative.

Read more...
 
Unitatea de curs 6 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 6.

Măsurarea psihologică a temperamentului

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Obiectivul general al unităţii de curs este acela de a prezenta pe larg tehnicile şi metodele specifice pentru evaluarea temperamentului. Evaluarea psihometrică presupune transmiterea unor cunoştinţe şi concepte specifice necesare atât pentru coordonarea procesului de evaluare, cât şi pentru prelucrarea şi interpretarea statistică a datelor obţinute în urma evaluării. Obiectivul general al acestui curs este acela de a transmite aceste informaţii, pe de o parte şi de a forma competenţele necesare pentru coordonarea unui proces de evaluare în toate etapele sale, pe de altă parte.

Read more...
 
Atitudini si valori PDF Print E-mail

Atitudini şi valori

Unitatea de curs nr. 1

•    Capacitatea de autoevaluare ca stil profesoral;
•    Capacitatea de evaluare obiectivă a elevilor;
•    Adecvarea condiţiei proprii relativ la condiţia elevului;
•    Auto-respect şi respect pentru elev ca fiinţă în dezvoltare;
•    Valorizarea dialogului didactic de pe poziţii de deschidere şi încredere;
•    Utilizarea valorilor umaniste în actul didactic.

Read more...